top of page

Privacy Policy

Privacy Policy EZZ Drinks
Update: 5 april 2022

Naar aanleiding van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, die in werking trad op 25 mei 2018, hebben wij onze Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy in overeenstemming gebracht met deze verordening.

EZZ Drinks is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
www.ezzdrinks.com
Astridlaan 85, 8310 Assebroek
Ike.byosiere@ezzdrinks.com


EZZ Drinks verkoopt via de webshop verse Relaxation Drinks. Daarom verzamelen we net genoeg gegevens van je om jouw de juiste "calming experience" te kunnen bezorgen, te laten weten wanneer er promoties zijn en je op de hoogte te houden van al het leuke in onze webshop. We geven je smaakvolle aankoopgeschiedenis en gegevens niet door aan derden, lees gerust nog even zelf de details na hieronder. EZZ Drinks draagt zorg voor jouw privacy wanneer je onze website bezoekt, en dit in overeenstemming met de bepalingen hieronder en met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Door gebruik te maken van onze website, stem je in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacy Policy. Via onze website kan je informatie aanvragen en bestellingen plaatsen.

Op geen enkel moment zullen wij jouw persoonlijke gegevens verkopen of gratis ter beschikking stellen van derden, tenzij dit hoogstnoodzakelijk is voor het uitvoeren van bestellingen (bv het doorgeven van leveringsadressen aan de transporteur).

Persoonsgegevens die wij verwerken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Eventueel ook
- BTW nummer
- Bedrijfsadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken EZZ Drinks verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder omdat je interesse hebt getoond in ons aanbod door een aankoop te doen of je in te schrijven voor de nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij jou af te leveren
- Google Analytics analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Ons hoofddoel bij de verwerking van jouw persoonsgegevens bestaat erin je de gevraagde diensten of informatie te bezorgen. Wij verwerken jouw gegevens op grond van contractuele verplichtingen. We gebruiken jouw adres- en betalingsgegevens omdat je wil dat jouw bestelling bij jou aankomt. Je geeft aan door bij ons drinks te kopen en dat je interesse hebt in onze producten. Wij vinden daarom dat wij jou op de hoogte mogen houden van aanbiedingen via onze nieuwsbrief en mailings. Daarnaast worden je persoonsgegevens door EZZ Drinks in ons mailsysteem opgenomen, teneinde je te kunnen informeren over onze activiteiten. Voor zover je ons daartoe je toestemming hebt verleend, kunnen wij je persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing via e-mail. Indien je achteraf toch beslist dat je geen dergelijke e-mails meer wil ontvangen, dan kan je jezelf van de distributielijst laten schrappen door de “unsubscribe”-link in de e-mail aan te klikken. Wij zullen jouw persoonsgegevens dan onmiddellijk uit onze bestanden verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er niet van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ike.byosiere@ezzdrinks.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
EZZ Drinks neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EZZ Drinks tussen zit. Wij raden aan de Privacy Policy en de Gebruikersvoorwaarden van deze platformen te raadplegen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
EZZ Drinks bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Je kan te allen tijde jouw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Persoonsgegevens > 5 jaar > Belastingcontrole 
Personalia > 5 jaar > Belastingcontrole
Adres, Telefoonnummer, E-mailadres > 5 jaar > Belastingcontrole

Delen van persoonsgegevens met derden
EZZ Drinks verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, bijvoorbeeld om een pakje te versturen of een betalingsopdracht af te handelen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
EZZ Drinks gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. EZZ Drinks gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van jouw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ike.byosiere@ezzdrinks.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van jouw privacy. EZZ Drinks zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Je beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy Commissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32(0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: commission@privacycommission.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
EZZ Drinks neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ike.byosiere@ezzdrinks.com

Hyperlinks
Deze website bevat links of verwijzingen naar andere websites. EZZ Drinks is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Wij raden je aan om steeds de privacy policy van deze websites te raadplegen alvorens persoonsgegevens te verstrekken via die websites. Het aanleggen van hyperlinks naar de website www.ezzdrinks.com is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van onze website leiden.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

Informatie op de website
EZZ Drinks kan deze Privacy Policy van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden je dan ook aan om de Privacy Policy na te lezen telkens je ons persoonsgegevens verstrekt via onze website. De informatie die op of via onze website wordt aangeboden, kan onvolkomenheden bevatten. EZZ Drinks staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid of nauwkeurigheid van deze informatie. Deze informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. EZZ Drinks behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op onze website op elk tijdstip te wijzigen. EZZ Drinks is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.
 
Vragen of opmerkingen
Heb je vragen of opmerkingen omtrent onze Privacy Policy, aarzel niet ons te contacteren op het volgende adres: EZZ Drinks, Astridlaan 85, 8310 Assebroek, België of door een e-mail te sturen naar ike.byosiere@ezzdrinks.com.

bottom of page